Prezentace Firmy Eshop Firmy Realizace oplocení

Pastevní potřeby a technologie pro chov hospodářských zvířat.

ZDROJE IMPULZŮ

Správná volba elektrického ohradníku

Správná volba zdroje impulzů podmiňuje správnou funkci celého oplocení. Zdroj impulsů je srdcem celého systému. Můžete vybírat zdroje podle způsobu napájení (síťové zdroje 230V, bateriové zdroje 6V/9V/12V nebo zdroje kombinované), podle plánované délky oplocení (km), energie impulsu zdroje (J), podle požadovaného komfortu obsluhy a množství informací zobrazovaných na čelním panelu krytu zdroje impulsů.

 

Funkce elektrického ohradníku

Zdroj impulzů vysílá do vodičů elektrického oplocení v pravidelných intervalech velmi krátký impuls vysokého napětí. Při kontaktu zvířete s vodičem dochází ke zkratovému propojení mezi + pólem vysokého napětí na vodiči a - pólem uzemněného zvířete stojícího na zemi. Tento výboj není za běžných podmínek zdraví nebezpečný, ale je velmi nepříjemný. Zvířata jsou schopna si tuto negativní zkušenost zapamatovat a kontaktu s elektrickým oplocením se obvykle vyhýbají.
Tento princip se využívá k udržení zvířat na oplocené pastvině, ale také k zamezení vstupu zvěře do polních kultur, sadů nabo zahrad.

 

Jaká kritéria musí splňovat bezpečný ohradník?

Aby zvířata bezpečně reagovala na elektrický ohradník a respektovala ho, musí být napětí na vodičích minimálně v rozmezí 2000 - 3000 V. Zároveň energie impulzu musí být dostatečná k tomu, aby zvíře odradila od kontaktu s oplocením. Maximální povolené napětí upravené platnými normami je 12000V.

 

Volba zdroje impulzů

Volbě zdrojů impulzů proto věnujte maximální pozornost. Rozhodující je výkon zdroje impulzů (udáváno v joulech - [ J ] ), jeho jedno nebo víceúčelovost (síťový, bateriový, kombinovaný). Délka oplocení a typy použitých vodičů z hlediska vodivosti, resp. odporu (odpor = obrácená hodnota vodivosti, udává se v ohmech - [ W ] ). Určují konečnou funkčnost celého elektrického oplocení, spolu s kvalitními izolátory.
     Dále je potřeba přihlédnout k citlivosti - vnímavosti jednotlivých druhů zvířat a zvěře k el. proudu:
- velmi citlivá zvířata: pes, kočka, kůň
- středně citlivá: skot, prasata, černá zvěř, spárkatá zvěř
- málo citlivá zvířata: ovce, kozy, sloni, šelmy

Při volbě zdroje impulzů mějte na paměti poučení  z přirovnání síly pulzu k velikosti a výšce kuličky spuštěné k zemi (viz. obrázky), kde výškou se rozumí napětí na kterém zdroj impulzů pracuje a velikostí kuličky se rozumí výkon zdroje v  Joulech.

Platí obecně, že více práce vykoná silnější zdroj pracující na nižším napětí než slabý zdroj impulzů pracující na vyšším napětí.