Prezentace Firmy Eshop Firmy Realizace oplocení

Pastevní potřeby a technologie pro chov hospodářských zvířat.

Elektrické ohradníky - změna technické normy 09/2010

Zdroje impulsů pro elektrické oplocení vyráběné na celém světě musí všeobecně odpovídat mezinárodním normám pro tato zařízení, jejichž tvorba je zastřešována organizací   International Electrotechnical Commission (IEC)  .  Platná norma nese označení IEC 60335-2-76.  Tato norma zajišťuje, že výrobek je bezpečný při správném použití a do stávajícího stavu se vyvíjel na základě mnohaletých zkušeností a výzkumů vlivu elektrického proudu na lidské tělo.

Na celém světě většina zemí přejalo tuto normu jako svou národní. Evropská Unie má svou verzi s označením  EN 60335-2-76. V roce 2006 bylo na úrovni evropské normalizační instituce  CENELEC rozhodnuto, že tato evropská norma bude upravena tak, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti elektrických ohradníků pro obyvatelstvo.

Od září 2010 se mění některé technické charakteristiky zdrojů impulsů pro elektrické oplocení. Hlavní změnou je  zásadní omezení výstupní energie těchto zdrojů.

Citace normy je : „energetický výkon zdroje impulsů při zátěži odporem v rozmezí

50 Ω -500Ω nepřekročí 5J".  V praxi to znamená, že u běžně používaného a stavěného elektrického oplocení, jehož odpor/ztráty se pohybuje na úrovni do 500Ω, lze instalovat zdroj impulsů s maximální výstupní energií 5J (joulů).

Pro chovatele využívající k pastvě rozlehlé pastevní areály s mnoha kilometry oplocení je to závažná komplikace v jejich práci. Od září 2010 bude nutné dlouhá oplocení dělit na úseky, které bude zdroj impulsů s výstupní energií 5J schopen bezpečně napájet energií. V praxi to bude v mnoha případech navíc technicky obtížně realizovatelné. Celá realizace se značně prodraží.

 

Jaké jsou možnosti:

1/ Využít možnosti a pořídit si silný zdroj s výstupní energií nad 5J do září 2010. Na zdroje impulsů s vyšší energií zakoupené před tímto datem se platnost normy zpětně nevztahuje.

2/ Vyčkat na přijetí dodatku ke stávající normě, vyčleňující kategorii „inteligentních" ohradníků, které si výstupní energii přizpůsobují skutečným ztrátám na oplocení. Při normou požadovaném  odporu 500Ω nepřekročí požadovaných 5J, ale při jiných hodnotách odporu  budou výstupní energii impulsů moci zvyšovat až  na úroveň 15J za podmínky dodržení časové prodlevy na adaptaci zdroje na nové podmínky. Návrh úrovní maximálních energií v závislosti na hodnotách odporu je uvedena v tabulce :

 

Impedance na oplocení
W

Maximální výstupní energie impulsu
J

< 100

15

200

12,5

300

8,3

400

6,3

500

5

Výstupní křivka energie zdroje impulsů nesmí překročit křivku vytvořenou lineárním spojením výše uvedených bodů..

 

Předpokládaný termín přijetí dodatku ke stávající normě je rok 2011. Jejím přijetím by došlo k částečné kompenzaci omezení, která vznikla zavedením maximální hranice výstupního napětí na 5J. Při standardních ztrátách na oplocení by tato energie byla dostačující, ale při předpokládaných vyšších ztrátách na delších úsecích oplocení, nová norma by umožnila tyto ztráty kompenzovat.

 

3/ Nedělat nic a věřit, že stávající systém oplocení a zdrojů impulsů mi dlouho vydrží beze změn,  nebo protože se mě tato změna netýká a zdroj do 5J mi postačuje.

 

 

Uvedená změna normy EN 60335-2-76 pro elektrické ohradníky chovatelům nepřináší žádné výhody, spíše komplikace. Její platnost je však realita a nelze na ní nic změnit. Naštěstí platnost této normy není retroaktivní a není třeba předělávat stávající funkční instalace oplocení se zdroji s vyšší energií impulzů než 5J.

V případě jakýchkoliv dotazů k uvedené problematice jsme k dispozici na našich kontaktních číslech.

 

Ing. Pavel Žďárský

AGROTRANS s.r.o.