Prezentace Firmy Eshop Firmy Realizace oplocení

Pastevní potřeby a technologie pro chov hospodářských zvířat.

Elektrické ohradníky - aktualizace legislativních změn pro rok 2011

V září 2010 došlo ke změně normy EN 60335-2-76 upravující technické požadavky na konstrukci a provoz zdrojů impulsů pro elektrické oplocení. Zásadní změnou bylo snížení maximální energie impulsu na 5J při odporu 50 Ω -500 Ω. Prakticky ve stejné době byla přijata další změna této normy, která za splnění určitých podmínek, umožňuje několikanásobné zvýšení maximální energie pulsu. Došlo tak k paradoxní situaci, kdy jedna změna je nahrazena další změnou, která prý přináší další zvýšení bezpečnosti elektrického ohradníku, nicméně se vrací k parametrům starší normy.  Jestli se jedná o podstatnou změnu, posuďte sami.

Původní norma, označená jako verze A1, byla postavená na faktu, že minimální odpor elektrického oplocení je 500 Ω. Tato hodnota byla stanovena na základě dlouhodobých sledování funkčnosti elektrického oplocení při různé zátěži způsobené vegetací a konstrukcí oplocení. Výsledkem tohoto ověřování je fakt, že odpor oplocení při ideálních podmínkách (výkon zdroje, kvality uzemnění, kontakt nohou se zemí) je vždy vyšší než 500 Ω. V praxi to znamená, že v oblasti, kde jsou největší ztráty způsobené vegetací, má zdroj impulsů dostatek energie k jejich vyrovnání.

 

norma

Přímé linky ukazují požadavky normy ve verzi A1 a modrá linka skutečnou výkonovou křivku jednoho silného zdroje impulsů jako příklad.

Na svislé ose je uvedena energie pulsu v J a na vodorovné ose odpor na oplocení v ohmech.

Zeleně je vyznačena oblast zatížení vegetací a červeně zatížení způsobeno zvířaty, osobami + ostatní ztráty.

 

Výše uvedenou verzi normy A1 nahradila po 09/2011 verze A11, která jako nejzásadnější změnu snížila maximální energii na 5J v rozmezí 50 Ω - 500 Ω.  Toto omezení postihuje bohužel  oblast ztrát energie na oplocení způsobenou vegetací, kde je obvykle potřeba naopak co nejvyšší energie ke kompenzaci této ztráty.

V termínu 09/2011 vstoupí oficiálně v platnost modifikovaná verze normy s označením A12, která vznikla jako kompromisní řešení, které má do určité míry „opravit" omezení hodnoty maximální energie pulsu. Vzájemné porovnání všech verzí je naznačeno v následujícím grafu.

norma

Přímé linky ukazují požadavky normy ve verzi A1, A11 a A12, modrá a červená čárkovaná skutečnou výkonovou křivku silných zdrojů impulsů jako příklad, který nevyhovuje požadavkům verzeA11 i A12.

Na svislé ose je uvedena hodnota energie pulsu v Joulech a na vodorovné ose odpor na oplocení v ohmech.

Zeleně je vyznačena oblast zatížení vegetací a červeně zatížení způsobeno zvířaty, osobami + ostatní ztráty.

 

Nová verze normy A12 splňuje všechny požadavky verze  A11, ale navíc umožňuje v kategorii "inteligentních" ohradníků zvýšit výstupní energii až na 15 J za předem stanovených podmínek.

-          zvýšení energie pulsu může nastat až po minimálně 15 sekundách časové prodlevy po zjištění poklesu energie na elektrickém oplocení

-          ohradníky s výkonem převyšujícím 5 J energie,  musí být na výstupu vybaveny kontrolními funkcemi a signalizačním zařízením

Zdroje impulsů pro elektrické oplocení splňující verzi A12 normy EN 60335-2-76 musí být označeny následujícím symbolem:

norma

 

Závěr:

Nová norma neučiní elektrické oplocení bezpečnější, než bylo v minulosti!

Stávající zdroje impulsů pro elektrické oplocení vyrobené podle staré normy A1 a instalované na farmách lze dále používat bez časového omezení. Bez omezení je lze i opravovat.

 

Ing. Pavel Žďárský

AGROTRANS s.r.o.